Trong báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015

Trong báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015, Kiểm toán nhà nước chỉ một loạt sai phạm khiến chi ngân sách vượt 88.525 tỉ đồng.
Theo báo cáo, dự toán chi được Quốc hội quyết định là 1.177.100 tỉ đồng trong khi con số quyết toán là 1.265.625 tỉ đồng.
Sai sót xảy ra ở nhiều bộ ngành, địa phương trong chi đầu tư và chi thường xuyên.
Cụ thể, trong chi đầu tư, dự toán 225.000 tỉ đồng, quyết toán 308.853 tỷ đồng, tăng 83.853 tỉ đồng so với dự toán.
Kiểm toán nhà …
Đọc tiếp