Xưa

Xưa, Duy Tân 8 tuổi, hỏi cận thần:
– Tay bẩn lấy gì rửa?
Cận thần đáp:
– Nước.
Duy Tân hỏi thêm:
– Nước bẩn lấy gì rửa?
Cận thần ngơ ngác:
– Tâu bệ hạ, thần không hiểu.
Duy Tân nói:
– Nước bẩn lấy máu mà rửa!
Nay, Lù Chọng Thắng 74 tuổi, hỏi chi bộ:
– Tham nhũng làm sao chống?
Chi bộ đáp:
– Nghị quyết.
Lù hỏi thêm:
– Nghị quyết không chống được thì sao?
Chi bộ ngơ ngác.
Lù nói:
– Lấy chuột ra mà …ném bình.
Hết chiện:))

8 Comments