ĐÃ DÕ RỒI NHÉ

ĐÃ DÕ RỒI NHÉ!
Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý.
Thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật.
Việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác chỉ được thực hiện trong trường hợp luật quy định.
Theo quy định này thì bạn không được quyền kiểm soát điện thoại của chồng.
http://news.zing.vn/kiem-soat-dien-thoai-cua-chong-co-pham-…