Đau buồn và phẫn nộ vì các giá trị đạo đức trong xã hội VN ngày nay đã bị đảo lộn đến mức không thể tưởng tượng nổi

Đau buồn và phẫn nộ vì các giá trị đạo đức trong xã hội VN ngày nay đã bị đảo lộn đến mức không thể tưởng tượng nổi! Một kẻ thú tính không còn nhân cách như Minh Béo mà giờ cũng được tung hô, chào đón khi trở về như một người hùng!
Một xã hội suy đồi và vô cảm thế này thì trông mong gì có thể “khai dân trí”, “chấn dân khí” ? Cụ Phan mà còn sống chắc cũng không hình dung được con cháu mình ngày nay đã trở nên đốn mạt đến thế nào!
Xét cho cùng, nếu ai đó mong muốn dân ngu để dễ trị thì có thể nói rằng họ đã thành công!
Càng ngày càng thấy kính nể triết lý giáo dục của VNCH trước 1975 : “Nhân bản, dân tộc, khai phóng”. Không có một triết lý cho ra hồn để chấn hưng giáo dục thì một xã hội hỗn mang như ngày nay là hậu quả tất yếu!
Chưa bao giờ tôi thấy đất nước xấu xí và buồn như những ngày này