MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN

MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN
Đức Phật ra đời cứu độ chúng sinh.
Đức Phật cũng tiên báo đến thời mạt pháp.
Mà đã mạt pháp rồi thì Phật Di Lặc có ra đời vẫn mạt pháp. Sự hoan hỉ khi được người Tàu gắn lên tay đồng tiền vàng đã sai khiến định mệnh của dân tộc Việt; đương lai hạ sanh Di Lặc Phật trở thành biểu tượng cho sự nô dịch đồng tiền, nô dịch ngoại bang.
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời mạt pháp con tu tại gia, quyết không đến chùa nữa!